"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 12 ต.ค. 2566 14:25 น.
 673

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

1. จำนวนสมาชิก สมาชิก   สมทบ  
    จำนวนสมาชิกยกมา 1 ส.ค. 66 8,276 คน 1,731 คน
    สมาชิกสมัครใหม่ 39 คน 4 คน
    สมาชิกลาออก 19 คน 10 คน
    คงเหลือยกไป 31 ส.ค. 66 8,296 คน 1,725 คน
    รวมทั้งสิ้น     10,021 คน
2. ฐานะทางการเงิน        
    สินทรัพย์     8,115.15 ล้านบาท
    หนี้สิน     3,735.56 ล้านบาท
    ทุน     4,379.59 ล้านบาท
    รายได้     317.20 ล้านบาท
    ค่าใช้จ่าย     134.05 ล้านบาท
    กำไรสุทธิ 31 ส.ค. 66     183.15 ล้านบาท
3. แหล่งที่มาของเงินกู้        
    ทุนเรือนหุ้น     3,743.40 ล้านบาท
    เงินรับฝาก     3,384.44 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์     360.09 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 3 เดือน     48.07 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 6 เดือน     3.01 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 12 เดือน     157.72 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ     2,546.28 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์ออมความดี     9.07 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์พิเศษโครงการระดมเงินฝาก     259.16 ล้านบาท
       เงินออมทรัพย์โครงการมีเงินล้านคราถึงกาลเกษียณ     1.04 ล้านบาท
    เงินกู้ภายนอก        
       ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคาร ธกส.สาขาปฐมพร     300.00 ล้านบาท
    เงินทุนสะสม     10.94 ล้านบาท
    เงินสำรอง     442.10 ล้านบาท
4. รายละเอียดลูกหนี้เงินกู้ 9,190 ราย 7,961.13 ล้านบาท
    เงินให้กู้ฉุกเฉิน 189 ราย 4.28 ล้านบาท
    เงินให้กู้สามัญ 4,350 ราย 5,943.36 ล้านบาท
    เงินให้กู้สวัสดิการ 3,061 ราย 507.20 ล้านบาท
    เงินให้กู้พิเศษ 784 ราย 1,241.45 ล้านบาท
    เงินให้กู้ทุนเรือนหุ้น 806 ราย 264.84 ล้านบาท