ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

แผนยุทธศาสตร์


วัตถุประสงค์สหกรณ์
          1. สหกรณ์มีคุณภาพตามหลักสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
          2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
          3. บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของสหกรณ์
          4. สมาชิกมีความเชื่อมั่น ศรัทธา รู้สึกเป็นเจ้าของ
          5. สมาชิกวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          6. มีการดำเนินงานและการประชาสัมพันธ์ที่ตรงความต้องการของสมาชิก
          7. สหกรณ์เป็นที่ยอมรับของบุคลากรและสมาชิก
          8. สหกรณ์มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน
          9. สมาชิกมีคุณภาพที่ดี มีความมั่นคง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน


วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
วิสัยทัศน์
          เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
          1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
          2. พัฒนาบุคลากร สมาชิก และสวัสดิการ
          3. พัฒนาธุรกิจสหกรณ์
          4. เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์และเอื้ออาทรต่อชุมชน
          5. ส่งเสริมการใช้หลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 

แผนกลยุทธ์
          1. พัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์และหน่วยบริการตามหลักสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
          2. ปรับปรุงส่งเสริมและบังคับใช้ระเบียบ ข้อบังคับ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ให้สอดคล้องกับ
              พระราชบัญญัติสหกรณ์ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกและองค์กรสหกรณ์ภายนอก
          3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เอื้อต่อการบริการและประชาสัมพันธ์
          4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
          5. ส่งเสริมการนำหลักคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานสหกรณ์และหน่วยบริการ
              รวมทั้งวิถีชีวิตของสมาชิกและบุคคลากร