ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

แผนยุทธศาสตร์


แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด  ฉบับที่ 2  ปี 2566-2569
 
วิสัยทัศน์
                เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง ด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจิตบริการ ใช้เทคโนโลยีทันสมัย สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พันธกิจ
                1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์ให้มั่นคงและเข้มแข็ง
                2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
                3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
                4. ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก
                5. พัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการ
เป้าประสงค์
                1.สหกรณ์มีระบบควบคุมภายในและบริหารความสี่ยง  วางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                2.สมาชิกมีความเชื่อมั่น  ศรัทธา  ตระหนักในความเป็นเจ้าของ
                3.สหกรณ์ผ่านการประเมินตามเกณฑ์  สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
                4.ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการกิจการสหกรณ์
                5.สมาชิกได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง  เสมอภาคเท่าเทียมตามสถานภาพ
                6.สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความมั่นคง  และพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
                7.สมาชิกมีความพึงพอใจในการรับบริการจากสหกรณ์
กลยุทธ์
                1. พัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์และหน่วยบริการตามหลักสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
                2. ปรับปรุง ส่งเสริม และบังคับใช้ระเบียบ ข้อบังคับ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
                    ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
                3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เอื้อต่อการบริหาร การบริการและประชาสัมพันธ์
                4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
                5. สร้างค่านิยมองค์กร ให้บุคลากรมีจิตบริการ
                6. ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิกอย่างทั่วถึง เสมอภาค