ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

บริการด้านเงินฝาก


 • ประเภท
  อัตรา
 • ออมทรัพย์
  1.75%
 • โครงการมีเงินล้าน คราถึงกาลเกษียณ
  1.75%
 • เงินฝากประจำ 3 เดือน
  2.50%
 • เงินฝากประจำ 6 เดือน
  2.75%
 • เงินฝากประจำ 12 เดือน
  3.00%
 • ออมทรัพย์พิเศษ
  2.55%
 • ออมทรัพย์พิเศษโครงการระดมเงินฝาก
  2.55%
 • ออมทรัพย์พิเศษ(ออมทรัพย์ออมความดี)
  2.55%