ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

สัมมนาอาคาร


การให้บริการอาคารสถานที่
          1. ค่าเช่าห้องประชุม 1 และห้องประชุม 2 (ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่) คิดค่าเช่าวันละ 3,000.00 บาท ครึ่งวัน คิดอัตราค่าเช่า 2,000.00 บาท
          2. ค่าเช่าห้องประชุมใหญ่ (ชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่) คิดค่าเช่าวันละ 5,000.00 บาท ครึ่งวันคิดอัตราค่าเช่า 3,000.00 บาท
          3. ค่าเช่าพื้นที่ใต้อาคาร และวัสดุอุปกรณ์ให้คิดเป็นรายวัน ๆ ละ 2,000.00 บาท
          4. ค่าเช่าพื้นที่อาคารอเนกประสงค์คิดเป็นครั้งๆ ละ 6,000.00 บาท
          5. ถ้าผู้ขอใช้หรือขอเช่า ขอใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือขอเช่าประกอบธุรกิจให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ
          6. หากผู้เช่าเป็นสมาชิก ให้ลดค่าเช่าในข้อ 1-5 ตามสมควร แต่ต้องลดไม่เกินอัตราร้อยละ 15 ของราคาค่าเช่าที่กำหนดไว้
          7. สำหรับผู้ขอเช่าในข้อ 1-4 จะต้องจ่ายเงินเป็นค่ามัดจำในการขอเช่าดังกล่าว จำนวนไม่น้อยกว่า 30% ของค่าเช่าทั้งหมด
          8. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของผู้ขอเช่า ผู้ขอเช่าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายเต็มตามมูลค่าของความเสียหายนั้น