ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

บริการด้านสินเชื่อ


 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินกู้ฉุกเฉิน
  5.25%
 • เงินกู้สามัญ (แบบใช้ผู้ค้ำประกัน)
  5.25%
 • เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ
  5.00%
 • เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการชำระค่าเบี้ยประกัน
  3.25%
 • เงินกู้พิเศษ (แบบใช้หลักทรัพย์)
  5.25%
 • เงินกู้พิเศษ (ทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝาก)
  5.00%