ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 71 ประจำปี 2567


คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ชุดที่ 71
ประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567
 
นายเรืองชัย จิตรภิรมย์
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ 081-9567219
นายเบญจางค์ นิยมธรรมชาติ
รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด คนที่ 1
เบอร์โทรศัพท์ 089-5907755
นายทิวา สังวรกาญจน์
รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด คนที่ 2
เบอร์โทรศัพท์ 081-9897445
นายอัมรินทร์ นันทโก
รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด คนที่ 3
เบอร์โทรศัพท์ 083-0168686
นางสาวพรพรรณ์ พรมสมบัติ
รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด คนที่ 4
เบอร์โทรศัพท์ 089-9098246 
  นายทวิช ชนะ
กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์
นายธีระ ขันบุตร
กรรมการและประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ 081-2733392
นายบัณฑิต รอดโต
กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ 089-5898134
  นายปานจิตร โตรัตน์
กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ 
  นายวันชัย พลดงนอก
กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ 
นายชำนาญ นาคฉายา
กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ 
นายพิชิต ชูลิตรัตน์
กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ 
นางสาวลัดดวรรณ เนตรทองคำ
กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์  082-1419924
นายอนิรุธน์ รัตนทวี
กรรมการและเหรัญญิก
เบอร์โทรศัพท์ 087-8947860
นายสุรพงศ์ สังวรกาญจน์
กรรมการและเลขานุการ
เบอร์โทรศัพท์ 081-8951318