ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ฯ
ข้อบังคับ และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
 

>>คลิ๊กเลือกข้อความ ด้านล่าง<<

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
กฎกระทรวงเกี่ยวกับการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
● ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด พ.ศ. 2565 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
● ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 
● ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2566
● ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2566 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566
● ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2567 
● ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2567 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 
● ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้ฉุกเฉินสวัสดิการ เพื่อจ่ายค่าสงเคราะห์ศพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ล่วงหน้า พ.ศ. 2567  
● ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับบำนาญ และบำเหน็จรายเดือน พ.ศ. 2564  
● ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการจากเงินวิทยฐานะหรือเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2566 
● ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญประเภทเงินด่วนเพื่อสมาชิก (Fast Money) พ.ศ. 2567 
● ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อชำระค่าเบี้ยประกัน พ.ศ. 2563 
● ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้ฉุกเฉินสวัสดิการเพื่อจ่ายค่าสงเคราะห์ศพ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด (สสอค.) พ.ศ. 2553 
● ระเบียบฯ ว่าด้วยการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก สมาชิกสมทบ คู่สมรสของสมาชิก และการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก พ.ศ. 2567 
● ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก พ.ศ. 2561 
● ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2561 
● ระเบียบฯ ว่าด้วยการช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัย พ.ศ. 2551 
● ระเบียบฯ ว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิก พ.ศ. 2562 
● ระเบียบฯ ว่าด้วยการช่วยเหลือค่าเคลื่อนย้ายสมาชิกผู้ป่วยหนักไปยังสถานพยาบาลเขตจังหวัดอื่น พ.ศ. 2563 
● ระเบียบฯ ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2549 
● ระเบียบฯ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์พ.ศ. 2552 
● ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการเลือกตั้ง จำนวน และการดำรงตำแหน่งผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2566 
● ระเบียบฯ ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2567 
● ระเบียบฯ ว่าด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2566 
● ระเบียบฯ ว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2562 
● ระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2561 
● ระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
● ระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 

● ระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 
● ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2566 
● ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2552 
● ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2550 
● ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2549 
● ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ. 2544 
● ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2566 

● ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2566 
● ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ พ.ศ. 2554 
● ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน สำหรับกรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก ผู้ตรวจสอบกิจการ และที่ปรึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด พ.ศ. 2561 
● ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานสำหรับกรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก ผู้ตรวจสอบกิจการ และที่ปรึกษา พ.ศ. 2566 

● ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2552 
● ระเบียบฯ ว่าด้วยการยืมเงินทดรองจ่าย พ.ศ. 2566 
● ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินค่ารับรองของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด พ.ศ. 2553 
● ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2556 
● ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าเช่า และขอใช้อาคารสถานที่ พ.ศ. 2566 
● ระเบียบฯ ว่าด้วยข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2554 
● ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้รถยนต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด พ.ศ. 2552 
● ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2549 
● ระเบียบฯ ว่าด้วยการติดตามหนี้ที่ผิดนัดชำระกับสหกรณ์ พ.ศ. 2566 

● ระเบียบฯ ว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 
● ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2566 
● ระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2566 
● ระเบียบฯ ว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2566