"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 12 ต.ค. 2566 14:32 น.
 969

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

1. จำนวนสมาชิก สมาชิก   สมทบ  
    จำนวนสมาชิกยกมา 1 ก.ย. 66 8,296 คน 1,725 คน
    สมาชิกสมัครใหม่ 33 คน 4 คน
    สมาชิกลาออก 12 คน 4 คน
    คงเหลือยกไป 30 ก.ย. 66 8,317 คน 1,725 คน
    รวมทั้งสิ้น     10,042 คน
2. ฐานะทางการเงิน        
    สินทรัพย์     8,174.38 ล้านบาท
    หนี้สิน     3,762.89 ล้านบาท
    ทุน     4,411.49 ล้านบาท
    รายได้     353.37 ล้านบาท
    ค่าใช้จ่าย     147.08 ล้านบาท
    กำไรสุทธิ 30 ก.ย. 66     206.29 ล้านบาท
3. แหล่งที่มาของเงินกู้        
    ทุนเรือนหุ้น     3,752.32 ล้านบาท
    เงินรับฝาก     3,409.56 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์     360.11 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 3 เดือน     49.01 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 6 เดือน     3.01 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 12 เดือน     158.40 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ     2,582.13 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์ออมความดี     9.20 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์พิเศษโครงการระดมเงินฝาก     246.62 ล้านบาท
       เงินออมทรัพย์โครงการมีเงินล้านคราถึงกาลเกษียณ     1.08 ล้านบาท
    เงินกู้ภายนอก        
       ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคาร ธกส.สาขาปฐมพร     300.00 ล้านบาท
    เงินทุนสะสม     10.78 ล้านบาท
    เงินสำรอง     442.09 ล้านบาท
4. รายละเอียดลูกหนี้เงินกู้ 9,415 ราย 8,030.58 ล้านบาท
    เงินให้กู้ฉุกเฉิน 200 ราย 4.63 ล้านบาท
    เงินให้กู้สามัญ 4,376 ราย 6,028.53 ล้านบาท
    เงินให้กู้สวัสดิการ 3,250 ราย 523.15 ล้านบาท
    เงินให้กู้พิเศษ 772 ราย 1,208.37 ล้านบาท
    เงินให้กู้ทุนเรือนหุ้น 817 ราย 265.90 ล้านบาท