"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 10 ม.ค. 2567 09:10 น.
 730

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

1. จำนวนสมาชิก สมาชิก   สมทบ  
    จำนวนสมาชิกยกมา 1 พ.ย. 66 8,352 คน 1,719 คน
    สมาชิกสมัครใหม่ 42 คน 6 คน
    สมาชิกลาออก 17 คน 22 คน
    คงเหลือยกไป 30 พ.ย. 66 8,377 คน 1,703 คน
    รวมทั้งสิ้น     10,080 คน
2. ฐานะทางการเงิน        
    สินทรัพย์     8,476.53 ล้านบาท
    หนี้สิน     3,789.28 ล้านบาท
    ทุน     4,687.25 ล้านบาท
    รายได้     36.43 ล้านบาท
    ค่าใช้จ่าย     11.71 ล้านบาท
    กำไรสุทธิ 30 พ.ย. 66     24.72 ล้านบาท
3. แหล่งที่มาของเงินกู้        
    ทุนเรือนหุ้น     3,766.69 ล้านบาท
    เงินรับฝาก     3,442.00 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์     353.72 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 3 เดือน     41.50 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 6 เดือน     3.30 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 12 เดือน     158.35 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ     2,664.14 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์ออมความดี     10.16 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์พิเศษโครงการระดมเงินฝาก     209.69 ล้านบาท
       เงินออมทรัพย์โครงการมีเงินล้านคราถึงกาลเกษียณ     1.12 ล้านบาท
    เงินกู้ภายนอก        
       ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคาร ธกส.สาขาปฐมพร     200.00 ล้านบาท
         เงินกู้ระยะสั้นชุมนุมสหกรณ์     91.66 ล้านบาท
    เงินทุนสะสม     10.70 ล้านบาท
    เงินสำรอง     442.19 ล้านบาท
4. รายละเอียดลูกหนี้เงินกู้ 9,748 ราย 8,030.58 ล้านบาท
    เงินให้กู้ฉุกเฉิน 160 ราย 3.41 ล้านบาท
    เงินให้กู้สามัญ 4,429 ราย 6,170.06 ล้านบาท
    เงินให้กู้สวัสดิการ 3,579 ราย 559.19 ล้านบาท
    เงินให้กู้พิเศษ 756 ราย 1,176.58 ล้านบาท
    เงินให้กู้ทุนเรือนหุ้น 824 ราย 263.64 ล้านบาท