"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 11 เม.ย. 2567 15:20 น.
 752

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

1. จำนวนสมาชิก สมาชิก   สมทบ  
    จำนวนสมาชิกยกมา 1 มี.ค. 67 8,483 คน 1,702 คน
    สมาชิกสมัครใหม่ 30 คน 0 คน
    สมาชิกลาออก 18 คน 4 คน
    คงเหลือยกไป 31 มี.ค. 67 8,495 คน 1,698 คน
    รวมทั้งสิ้น     10,193 คน
2. ฐานะทางการเงิน        
    สินทรัพย์     8,508.03 ล้านบาท
    หนี้สิน     4,129.47 ล้านบาท
    ทุน     4,378.56 ล้านบาท
    รายได้     183.49 ล้านบาท
    ค่าใช้จ่าย     84.89 ล้านบาท
    กำไรสุทธิ 31 มี.ค. 67     98.60 ล้านบาท
3. แหล่งที่มาของเงินทุน        
    ทุนเรือนหุ้น     3,800.48 ล้านบาท
    เงินรับฝาก     3,538.69 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์     385.00 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 3 เดือน     35.44 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 6 เดือน     10.76 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 12 เดือน     156.47 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ     2,762.56 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์ออมความดี     8.79 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์พิเศษโครงการระดมเงินฝาก     178.45 ล้านบาท
       เงินออมทรัพย์โครงการมีเงินล้านคราถึงกาลเกษียณ     1.22 ล้านบาท
    เงินกู้ภายนอก        
       ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคาร ธกส.สาขาปฐมพร     180.00 ล้านบาท
         เงินกู้ระยะสั้นชุมนุมสหกรณ์     153.78 ล้านบาท
        เงินกู้ระยะกลาง สอ.พนักงานการบินไทย จำกัด     196.66 ล้านบาท
    เงินทุนสะสม     13.22 ล้านบาท
    เงินสำรอง     466.25 ล้านบาท
4. รายละเอียดลูกหนี้เงินกู้ 8,788 ราย 8,417.41 ล้านบาท
    เงินให้กู้ฉุกเฉิน 189 ราย 4.24 ล้านบาท
    เงินให้กู้สามัญ 4,504 ราย 6,451.37 ล้านบาท
    เงินให้กู้สวัสดิการ 2,516 ราย 582.17 ล้านบาท
    เงินให้กู้พิเศษ 716 ราย 1,101.00 ล้านบาท
    เงินให้กู้ทุนเรือนหุ้น 863 ราย 278.63 ล้านบาท